ICT SK SUNGAI BULOH

Unit ICT SK Sungai Buloh

Bidang Tugas AJK ICT March 28, 2010

Filed under: Uncategorized — ictsksb @ 3:02 pm

BIDANG TUGAS AJK ICT
SK Sungai Buloh

2010

  

 

A.         Pengerusi (Tuan Haji Zulkifli B Haji Hainin P.J.K)

 

 1. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah.
 2. Mengemukakan keperluan sekolah kepada JPN/KPM.
 3. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa ICT sekolah.
 4. Merancang, melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah.
 5. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.
 6. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar.
 7.  

 

B.         Guru Penyelaras Bestari ( En Mohd Hafiz Bakhtiar )

 1. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah.
 2. Mengemukakan keperluan sekolah kepada JPN/KPM.
 3. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa ICT sekolah.
 4. Merancang, melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah.
 5. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.
 6. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar.
 7. Menyediakan laporan aktiviti Sekolah Bestari.
 8. Mendokumentasikan laporan/surat/dokumen yang berkaitan.

 

 

C.         Penyelaras ICT (Pn Sulia Suhed)

1. Pengurus ICT bersama Penyelaras Sekolah Bestari

 • Memastikan kemudahan Infrastruktur Teknologi yang diterima adalah betul dari segi kualiti dan kuantiti seperti yang terdapat dalam spesifikasi.
 • Menyedia inventori bagi kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan.
 • Mengurus dan menyenggara kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan
 • Mengurus laman web sekolah.
 • Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan.
 • Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi kemudahan Infrastruktur Teknologi ditempatkan.
 • Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan Infrastruktur Teknologi.
 • Menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi untuk  kegunaan guru-guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya.
 • Mengenal-pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan,
 • Merancang pembelian bahan habis guna (consumables).

 

.2.  Penyelaras Makmal

 1. Merancang reka bentuk makmal di bawah kelolaannya.
 2. Memastikan keselamatan dan kebersihan makmal.
 3. Menyediakan jadual penggunaan makmal harian.
 4. Merangka peraturan penggunaan makmal.
 5. Menyediakan inventori peralatan makmal
 6. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan
 7. Menyemak buku stok dan inventori peralatan
 8. Membuat perancangan pengurusan makmal
 9. Menyediakan laporan tahunan pengurusan makmal

___________________________________________________________________________________D.        Setiausaha (Cik Fauzana Faeez Yusri)

 1. Menaip dan mengedarkan jemputan mesyuarat ICT sekolah.
 2. Mencatat minit mesyuarat ICT sekolah.
 3. Menaip dan mengedarkan minit mesyuarat ICT sekolah.
 4. Menguruskan fail ICT sekolah.
 5. Menyediakan jadual waktu penggunaan makmal
 6. Jadual P&P
 7. Jadual latihan dan kursus dalaman
 8. Jadual Guru Bertugas
 9. Menyedia dan mengumpul laporan aktiviti / program TMK sekolah.

10.  Menandatangani laporan harian guru bertugas

11.  Memastikan persiapan tempat mesyuarat dan makan minum.

12.  Memastikan semua ketua unit menghantar laporan sebelum mesyuarat jawatankuasa induk.

13.  Mengurus pembelian bahan dan peralatan makmal TMK.

____________________________________________________________________________

E.         TEKNIKAL: Internet / Networking (Guru data: En Mazrizani Abd Hamid/ En Mohd Hafiz Bakhtiar

 • Berperanan dalam penyediaan LCD untuk tujuan mesyuarat / post mortem / P&P
 • Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber masalah networking
 • berpengetahuan dan  kemahiran IT dengan cara belajar sendiri atau melalui kursus/seminar/bengkel dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa.
 • Mempunyai pengetahuan  dan kemahiran dalam penggunaan sistem aplikasi
 • Memberi latihan secara inhouse kepada masyarakat  sekolah.
 • Meningkatkan budaya IT di sekolah.

_____________________________________________________________________________________________F.             Keselamatan / Studio Fotografi : En Mohd Noor Yunus 

 • Mencadangkan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.
 • Memegang kunci pendua Siber Didik
 • Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.
 • Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik .
 • Memastikan alat pemadam api (Siber Didik) berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti.
 • Memastikan komputer bebas dari virus.
 • Membuat backup dan replikasi.
 • Menguruskan fotografi sekolah
 • Tugas-Tugas Lain : Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengurusan Sekolah dari masa ke semasa.

G.         Bendahari (En Mohd Faizal Hassan)

 1.  
  1. Membantu Penyelaras ICT menguruskan kewangan ICT sekolah.
  2. Menyimpan rekod kewangan ICT sekolah dengan kemas dan selamat.
  3. Membuat laporan kewangan ICT setiap kali mesyuarat awal tahun atau jika diperlukan oleh pihak pentadbir sekolah.
  4. Menyedia dan mengemaskini buku akaun tahunan.
  5. Menerima, meneliti dan menyimpan segala laporan, rekod mesyuarat dan fail-fail daripada setiap unit.

 

H.         Juru Audit (Pn Saniah Shamsudin)

 1.  
  1. Menyemak dan memastikan laporan kewangan jawatankuasa ICT sekolah mempunyai kebolehpercayaan yang sewajarnya.
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai juru audit jawatankuasa ICT sekolah.
  3. Mempunyai hak kebebasan & budi-bicara profesional dalam membuat keputusan penyemakan laporan kewangan ICT sekolah.

 

I.          Juruteknik Komputer (FT17) – En Zulkifly Ismail

 1. Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal dalam waktu pejabat.
 2. Menyimpan fail surat-menyurat dan pekeliling.
 3. Menyimpan inventori stok dan dokumentasi peralatan makmal computer (Kew312, Kew313, Kew314 dan Kew315).
 4. Membantu Penyelaras IT/Pengurus Makmal menguruskan pergerakan peralatan makmal komputer.
 5. Memantau aktiviti pelajar semasa ketiadaan guru.
 6. Membuka dan menutup pintu makmal computer pada waktu yang ditetapkan ataupun dalam  keadaan yang tertentu.
 7. Menghidupkan computer  pelayan (Server) dan menutup semua computer pada waktu yang ditetapkan.
 8. Menghidupkan / mematikan suis utama letrik pada waktu yang ditetapkan.
 9. Menyemak dan memastikan buku log penggunaan computer dilengkapkan oleh pengguna setiap hari.

10.  Memastikan tiada peralatan makmal dibawa keluar tanpa kebenaran Pengetua/Penyelaras IT.

11.  Melaporkan sebarang kerosakan kepada Penyelaras IT/Pengurus Makmal.

12.  Membantu Penyelaras IT/ Pengurus Makmal menyelenggara perkakasan computer.

13.  Menguatkuasakan peraturan makmal yang disediakan oleh Penyelaras IT/Penyelaras Makmal.

14.  Melaksanakan arahan-arahan lain yang diberi oleh Pengetua/Penyelaras IT dari semasa ke semasa.

 

 

J.         Fasilitator SchoolNet (Pn Siti Aishah Bt Jantan)

 1. Melaksanakan kursus TMK (P & P) untuk guru-guru
 2. Membantu Penyelaras IT sekolah merancang dan melaksanakan kursus-kursus Literasi Komputer yang sesuai untuk guru-guru/staf sokongan & pelajar-pelajar.
 3. Membantu murid dalam penggunaan e-learning semasa luar waktu persekolahan

 

 

K.         Guru Data & Maklumat (EMIS)

 1. Melengkapkan data & maklumat staf seperti yang ditetapkan oleh JPS dan KPM.
 2. Memberikan maklumat yang diperlukan oleh Penyelaras IT dalam melengkapkan Pangkalan Data Sekolah/ ICT sekolah.
 3. Membuat laporan Pelaksanaan Aktiviti-aktiviti ICT sekolah jika diperlukan oleh Unit Maklumat JPS/PPD

 

 

L.         Ketua Panitia

 1. Mengerakkan pemikiran guru-guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT.
 2. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru.
 3. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
 4. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.
 5. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT.
 6. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Power-point.
 7. Memberi cadangan / pandangan kepada JK ICT untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P & P.
 8. Membantu dalam mengemaskini laman web panitia masing-masing.

 

M.        Unit Perkembangan Staf  (Pn Samrah Shamsudin dan Pn Hasmirawati )

 1. Merancang dan melaksanakan program / aktiviti perkembangan staf berkaitan dengan ICT secara berterusan.
 2. Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut.
 3. Mengenalpasti guru-guru dan tenaga pengajar luar yang berkebolehan untuk menyampaikan tajuk-tajuk latihan/kursus yang ditentukan.
 4. Memastikan setiap guru yang telah menghadiri kursus berkaitan komputer dan ICT menjalankan kursus dalaman.
 5. Menyediakan laporan bagi setiap aktiviti yang dijalankan.

____________________________________________________________________________________

N.         Unit Keceriaan Dan Kebersihan (Pn Saniah Shamsudin;Cik Azwahida Ahmad)

 1. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal daripada kalangan murid.
 2. Menyediakan jadual tugasan harian/ mingguan/ bulanan untuk kebersihan dan keceriaan.
 3. Merancang dan menyediakan kertas kerja/program keceriaan makmal.
 4.  Menyelia dan melaksanakan pengumpulan bahan-bahan berkaitan dengan ICT untuk pameran dalam makmal komputer.   
 5. Menyediakan laporan bagi setiap aktiviti yang telah dilaksanakan.

____________________________________________________________________________________

O.         Unit Pengajaran Dan Pembelajaran.  (Pn Norwani Abd Hamid)

 1. Memastikan program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) dapat dilaksanakan dengan sempurna.
 2. Bekerjasama dengan unit penjadualan dalam menyusun atur pelaksanaan program KDP mengikut mata pelajaran dilaksanakan dalam jadual waktu dengan melibatkan penyertaan semua tingkatan.
 3. Menulis laporan setiap penggal bagi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.

______________________________________________________________________

 

P.         Unit Penyenggaraan Dan Keselamatan. (En Mohd Noor Yunus dan En Mazrizani Abd Hamid)

 1. Menyediakan peraturan makmal dan mempamerkannya di tempat-tempat strategik.
 2. Menyediakan prosedur kerja untuk mempastikan semua pengguna makmal, khususnya pelajar, memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal.
 3. Menyediakan jadual pemeriksaan berkala ubtuk menjaga keselamatan makmal.
 4. Menyedia dan melaksanakan prosedur keselamatan seperti latihan kebakaran, pemeriksaan berkala pemadam api dan menyediakan pelan laluan kebakaran.
 5. Menubuh dan melatih pasukan penyenggara makmal sekolah di mana ahli-ahlinya terdiri daripada murid sekolah yang berpotensi dalam bidang ICT.
 6. Melakukan proses penyanggaraan ke atas sistem komputer dan system rangkaian dalam makmal.
 7. Melakukan proses baikpulih perkakasan dan perisian komputer.
 8. Melaporkan sebarang kerosakan kepada pembekal dan memastikan proses baikpulih dijalankan dalam masa yang ditetapkan.
 9. Menyediakan kertas kerja program.

10.  Menulis laporan bagi setiap penggal.

____________________________________________________________________________________

Q.         Unit Pengurusan Stok dan Dokumentasi. (En Zulkifly Ismail)

 1. Menyimpan stok, inventori dan harta modal.
 2. Menyimpan segala bahan dokumentasi seperti surat pekeliling, manual dan lessen perisian.
 3. Memproses dan mengkatalog bahan-bahan sokongan serta bahan sumber pengajaran dan pembelajaran seperti modul, buku, majalah, serta perisian kursus.
 4. Manyelia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer dan penyediaan buku log penggunaan.
 5. Menyediakan pelbagai borang yang berkaitan dengan urusan  penggunaan makmal.

Disediakan Oleh:                                                                                        Disahkan Oleh:

………………………                                                                 …………………….                           

( SULIA BINTI SUHED )                                                                          (HJ ZULKIFLI HJ HAININ)

Penyelaras ICT                                                                                            Guru Besar,

SK Sungai Buloh                                                                                         SK Sungai Buloh

 

     Tarikh: 4 Januari 20

 

Sumber Rujukan:

1. URL: http://www.moe.edu.my/websekolah/09/ree0059/html/bestari.htm

2. URL: http://sedaka.net.tripod.com/b-itc.htm

3. Contoh “Garis Panduan Pengurusan Makmal”. BTP, Pusat Perkembangan Kurikulum: Mac 2002.

4. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan

5. PKG Kuang

About these ads
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.